Stadgar

§1 Klubbens ändamål

Stockholms Spinnkarstarklubb (SSKK) har till ändamål att främja intresset för kasttävlingar och idka sportfiske. Klubben skall dessutom verka för vänskaplig samvaro sportfiskare emellan.

§2 Medlemskap

För klubbens syften intresserad person skall, för att vinna medlemskap, till styrelsen ingiva skriftlig inträdesansökan enligt fastställd blankett med rekommendation av tvenne medlemmar. Ansökningen prövas och avgörs av styrelsen. Om inval vägras, är styrelsen ej skyldig angiva skäl härför.

§3 Hedersledamot

Klubben kan till hedersledamot kalla om Klubbens syften synnerligen välförtjänta personer. Hedersledamot väljes vid årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersledamot är befriad från avgifter.

§4 Förtjänsttecknet Hedersfiskare

Till person, som ådagalagt synnerligen stor förtjänst om klubben och dess syften, kan klubben utdela sitt förtjänsttecken för Hedersfiskare. Förslag härom ingives till styrelsen, som härom fattar beslut.

§5 Stödjande medlem

Personer, som hysa intresse för klubbens verksamhet, kan intagas av styrelsen såsom stödjande medlemmar. Dessa medlemmar betala endast årsavgiften eller en engångsavgift, vilken bestämmes i varje särskilt fall.

§6 Avgifter

Avgifterna till klubben fastställes på årsmöte för det kommande året efter förslag av styrelsen.

Inkassering av avgifterna verkställes av skattmästaren som härför är skyldig föra särskild medlemsbok med anteckningar in avgifternas betalning. Samtliga avgifter skall vara inbetalda senast den 1 mars efter vilken tid medlemskapet är förverkat, såvida ej styrelsen annorlunda bestämmer.

§7 Medlems uppträdande

Medlem, som uppträder på ett sådant sätt, att klubbens anseende lider skada eller på annat sätt förbryter sig mot klubbens syften eller sportfisket regler, eller handskas ovarsamt med klubbens material, kan av styrelsen uteslutas.

§8 Medlems utträde

Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall härom göra skriftlig anmälan till klubbens sekreterare. Denna anmälan skall föreläggas styrelsen för avgörande.

Av medlem erlagda avgifter återbetalas ej vid utträde ur klubben.

§9 Styrelse

1. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av sju ledamöter. Dessa är ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och två suppleanter. Härjämte utses materialförvaltare och bibliotekarie, vilka ej behöva tillhöra styrelsen.

Val av styrelse
2. Ordförande väljes för ett år, under år med udda årtal väljes sekreterare och klubbmästare, under är med jämna årtal väljes vice ordförande och skattemästare. Två suppleanter väljes för ett år i sänder.

Vakans i styrelsen
3. Uppstår vakans i styrelsen utser styrelsen ersättare för tiden till nästa årsmöte.

Suppleants rösträtt
4. Suppleant i styrelsen äger rösträtt även om han ej inträtt i ordinarie ledamots ställning.

§10 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid hans förfall av vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstsammanräkning om ej annorlunda beslut och vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om tre ledamöter så påfordra.

§11 Styrelsens åligganden

1. Styrelsen åligger att:

 • bevaka klubbens intressen,
 • övervaka stadgarnas överlevnad,
 • utöva ledningen av klubbens verksamhet,
 • i ordnat skick förvara och förvalta klubbens tillgångar,
 • bereda ärenden, som skall behandlas vi möten,
 • avgiva årsberättelse och att verkställa vid möten fattade beslut.

Ordförandens åligganden
2. Ordföranden, eller vid förfall för honom vice ordföranden, åligger att:

 • representera klubben, leda förhandlingarna vid styrelse- och allmänna möten,
 • uppgöra föredragningslista,
 • utfärda kallelse till styrelsemöten,
 • tillse att protokoll i vederbörlig ordning förses och justeras samt att underteckna klubbens utgående skrivelser och utanordningar.

Sekreterarens åligganden
3. Sekreteraren åligger att:

 • vid sammanträde föra protokoll,
 • upprätta skrivelser och kontrasignera dessa,
 • förvara klubbens skriftväxling och sköta arkivet,
 • kalla till allmänna möten och utfärder samt sköta löpande ärenden.

Skattmästarens åligganden
4. Skattmästaren åligger att:

 • ordna klubbens möten, lokalbeställning och dylikt,
 • vid möten ordna underhållning, eventuell förplägning,
 • ordna och arrangera utflykter och att härvid vidtaga erforderliga arrangemang.

Materialförvaltarens åligganden
5. Materialförvaltaren åligger att:

 • ansvara för klubbens inventarier,
 • väl vårda och underhålla desamma samt att föra inventariebok,
 • (kalla till erforderliga arbetsträffar)

Bibliotekariens åligganden
6. Bibliotekarien åligger att:

 • väl sköta klubbens innehav av böcker, prissamling och handlingar,
 • sköta utlåning av böcker till medlemmar, i möjligaste mån utöka samlingen litteratur och vid årsmöte redogöra och redovisa behållningen.

§12 Revision

Revision av klubbens räkenskaper och förvaltning, omfattande ett arbetsår, skall verkställas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen utses vid årsmötet. Senast den 15 april (fyra dagar för årsmötet) skall revisionsberättelsen vara överlämnad till styrelsen.

§13 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall avhållas före maj månads utgång (andra tisdagen i april) varje år på tid och plats, som bestämmes av styrelsen. Skriftlig kallelse med föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast åtta dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande,
 2. val av ordförande att leda dagens förhandlingar,
 3. val av justeringsmän,
 4. föredragning av styrelsens årsberättelse,
 5. föredragning av revisorernas berättelse,
 6. förvaltningsdecharge,
 7. fastställande av avgifter för nästkommande år,
 8. val av styrelseledamöter och suppleanter,
 9. val av revisorer, materialförvaltare och bibliotekarie, val av valnämnd
 10. inkomna skrivelser, ärenden, förslag m.m.

Förslag till årsmötet
Förslag, som önskas behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§14 Röstberättigade

Röstberättigad är varje medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben. Varje medlem äger vid val och omröstning en röst. Röstning med fullmakt, som skall vara skriftlig, får ske med en fullmakt per medlem om mötet så godkänner. Val och omröstning skall ske öppet såvida ej minst tre medlemmar begär sluten röstning.

Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

§15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte skall utlysas av styrelsen då omständigheterna så påfordra eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 15 medlemmar.

§16 Ändring av stadgarna

Förslag till ändring av klubbens stadgar eller klubbens upplösning, kan ske endast efter beslut å två på varandra följande, behörigen utlysta, möten och ha biträtts av minst två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

§17 Upplösning av klubben

Vid upplösning av klubben skall dess tillgångar efter beslut av årsmötet överlämnas till någon institution eller förening vars verksamhet överensstämmer med klubbens syften.

Ovan ändrade stadgar har godkänts och antagits vid Stockholms Spinnkastarklubbs möte den 2 april och 7 maj 1963.

Stockholm i maj 1963
Styrelsen för SSKK

E. Gillberg
Sekreterare

C. Ellsén
Ordföranden